Recursos

Quan els resultats de l’autoavaluació constaten la manca d’assoliment en alguns dels elements, en tots o en temes no resolts, proposem una bateria de recursos o solucions que provenen de models, exemples o casos pràctics d’altres administracions que ja els tenen implantats.

L’objectiu d’aquest apartat és oferir els recursos necessaris per poder assolir els diferents elements dels Sistema de Gestió Documental Electrònic Electrònic.

Al costat de cada secció o subsecció de l’enquesta es troben els recursos que es poden utilitzar en cas que no s’hagin assolit totalment o només parcialment una secció o subsecció. Aquests recursos es basen en documents, models o exemples que ja existeixen i que han servit perquè altres administracions hagin assolit els seus objectius. Per això alguns recursos són models d’altres ajuntaments que ja funcionen i serveixen per l’assoliment d’una secció o subsecció.