Guia

La present guia es va elaborar i presentar com a treball final de Postgrau dintre del marc de la 3a edició del Postgrau d’Administració Electrònica i Govern Obert al Món Local que organitza la Fundació UdG, la Diputació de Girona, l’Escola d’Administració Pública de Catalunya i el Consorci AOC i amb l’objectiu d’acompanyar a l’empleat públic, que tingui aquesta responsabilitat, en la implantació del Sistema de Gestió Documental Electrònic al seu ens. 

Per això la guia ofereix una eina d’autoavaluació d’implantació del SGDE, per tal que cada ens pugui autoavaluar-se i pugui obtenir un informe dels resultats per avaluar el grau d’implantació del SGDE a la seva entitat.

A partir dels resultats del grau d’assoliment dels diferents nivells i elements que conformen el SGDE es podrà planificar què resta per implantar, així com les fases o la temporització per aconseguir el 100% del seu assoliment, segons la disponibilitat de recursos de cada administració pública.

A més a més, aquesta Guia, facilita els de recursos, models o exemples, classificats com obligatoris, recomanats o avançats, que ajudaran a implantar les mancances o els elements dels quals encara no es disposa.

L’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) ha publicat el número 34 de la col·lecció Obres Digitals, Guia d’acompanyament a la implantació del sistema de gestió documental electrònic.

L’objectiu del treball és oferir una guia d’autoavaluació que permeti acompanyar les administracions públiques en el procés de canvi cap a una Administració electrònica més eficient. L’eina s’orienta tant a neòfits en la matèria que han d’assumir responsabilitats en aquest àmbit, com a experts en arxivística en el seu paper de coordinadors de gestió del sistema. Entre els reptes de futur identificats pels autors, destaca la importància de difondre activament entre els treballadors públics i els càrrecs de comandament la importància d’una bona implantació integral de l’SGDE en la millora dels serveis d’un ajuntament.